Search This Blog

Loading...

Wednesday, July 13, 2016

Ano ang Disriminasyon

Ang diskriminasyon ay ang pagtatrato sa isang tao ng masama dahil sa kanilang lahi, kapansanan, kasarian o iba pang pampersonal na mga katangian.

Ang diskriminasyon ay maaring magpatama sa mahigit sa isang tao, o isang grupo. icon representing one personicon representing a group

Maaring mahirap na makita ito o maging isang bahagi ng isang sistema.

Ang diskriminasyon ay maari ring maging mga bagay na katulad ng paghihiganti, isang nilason na kapaligiraan, panliligalig o pagpo-profile ng lahi.Bumabagtas na mga dahilan, na nangangahulugan na naiibang pagtatrato sa mga tao nang mahigit sa isang dahilan, halimbawa ay isang taong may kapansanan at bukod doon siya ay Itim

Dahil sa asosasyon - naiibang pagtatrato sa mga tao dahil ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay kumikilala sa isang dahilan;

Nahihiwatigang mga dahilan - naiibang pagtatrato ng mga tao dahil sa isang paniniwala na kinikilala nila ang isang dahilan sa Alituntunin, ngunit ang katunayan ay, hindi nila gingawa ito.

Uri ng Diskriminasyon

Iba't ibang uri ng diskriminasyon ay ang:

Diskriminasyon sa lahi o kulay
Diskriminasyon sa reliheyon
Diskriminasyon sa kasarian
Diskriminasyon sa kabuhayan